Saturday, April 10, 2010

PERKEMBANGAN BIDANG MATEMATIK & ASTRONOMI DI ZAMAN PEMERINTAHAN KERAJAAN ABBASIYYAH

1. Kerajaan Abbasiyyah

Kerajaan Abbasiyyah bermula pada tahun 132H-656H / 750M –1258M, dengan kematian Marwan bin Muhammad maka berakhirlah pemerintahan Kerajaan Umayyah yang memerintah selama hampir satu abad iaitu dari tahun 40H-132H / 660M-749M.

Kerajaan Abbasiyyah memerintah dunia Islam selama lebih kurang lima abad. Selama lebih kurang lima abad tersebut, boleh dikatakan pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah terbahagi kepada tiga zaman iaitu :

a. Rounded Rectangle: 132H-247H/750M-861MZaman kelahiran.

b. Zaman kemajuan dan pembangunan.

c. Zaman Kehancuran.

Zaman kelahiran dan zaman kemajuan hanya berlaku dalam abad pertama sahaja. Khalifah-khalifahnya telah berjaya mencapai satu matlamat yang tinggi. Sepuluh orang khalifah pada waktu itu yang bermula dengan Khalifah Abdullah bin Abu Al-Abbas yang terkenal sebagai Al-Abbas, hingga kepada Khalifah Al-Mutawakkil, selain daripada Khalifah Al-Amin, semuanya handal dan agung belaka. Mereka tidak banyak mementingkan politik persendirian, bahkan masing-masing berjalan diatas satu landasan politik yang tunggal dengan tujuan pembangunan negara dalam semua bidang. Pada zaman inilah lahirnya berbagai jenis ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, munculnya ulama-ulama dan ahli bijak pandai, adanya kebebasan berfikir dan berdebat, terdirinya sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian tinggi dan sebagainya.[1]

Selepas zaman kemajuan dan pembangunan, bermula era zaman kemunduran dan kehancuran Pemerintahan kerajaan Abbasiyyah. Namun begitu semasa era zaman kemuduran dan kehancuran ini terdapat dua zaman iaitu zaman yang pertama sekitar 334-447H/945-1055M, khalifah-khalifah Abbasiyyah berada dibawah kekuasaan Bani Buwaih dan zaman yang kedua sekitar tahun 447-640H/1055-1241M pemerintahan Abbasiyyah berada di bawah kekuasaan Saljuk, dan tidak dinafikan bahawa semasa pemerintahan Abbasiyyah berada dibawah kekuasaan Bani Buwaih, mereka telah member sumbangan dalam melicinkan dan memperketatkan pentadiran berkhalifah. Perdagangan telah maju, perusahaan lama telah mula berkembang semula dan kemakmuran telah tersebar luas di dunia Islam.[2]

1.3 Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Zaman Pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid

Khalifah Harun Ar-Rashid dilahirkan pada tahun 145H/765M. Beliau menjadi Khalifah Kerajaan Abbasiyyah pada tahun 170-193H/786-809M. Beliau merupakan seorang khalifah yang berperibadi tinggi dan mempunyai pengalaman yang luas dari segi pentadbiran, kemasyarakatan dan politik. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang bijak dan gemar kepada ilmu pengetahuan. Semuanya ini menyebabkan zaman pemerintahan Harun Ar-Rashid selama kira-kira 23 tahun telah menjadikan Kerajaan Abbasiyyah berada di puncak kejayaan yang cemerlang.[4]

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan berlaku juga semasa pemerintahan beliau. Ini kerana beliau sendiri merupakan seorang ahli fiqah yang mengambil berat tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Beliau mendirikan beberapa buah sekolah tinggi, memberi pelajaran percuma, mengarah kepada ahli bijak pandai supaya menyalin dan menterjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani, Parsi, Hindu dan lain-lain. Oleh sebab itu di zaman beliau lahirlah sarjana-sarjana di dalam pelbagai ilmu pengetahuan seperti kedoktoran, matematik, falaq dan lain-lain lagi.[5]

1.4 Kemajuan Pemikiran dan Kesusasteraan di zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun.

Al-Makmun dilahirkan pada tahun 170H. Beliau menjadi khalifah kerajaan Abbasiyyah dari tahun 198-218H/813-833M. zamzzzzz

Zaman pemerintahan Al-Makmun adalah merupakan zaman kemajuan pemikiran dan kesusasteraan di mana kematangan ilmu pengetahuan telah sampai kepada peringkat yang dapat dibanggakan oleh agama Islam. Zaman Al-Mansur dan Al-Rashid hanya merupakan zaman pembentukan kearah kemajuan pemikiran dan kesusasteraan yang telah diasaskan oleh khalifah-khalifah kerajaan Umayyah. Akhirnya pembentukan tersebut telah dapat disempurnakan dengan baiknya oleh khalifah Al-Makmun. Kejayaan ini menyebabkan nama beliau dicatatkan sebagai khalifah yang mewakili khalifah-khalifah Abbasiyyah yang lain dalam bidang kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan, politik, agama dan lain-lain.[6]

Kemajuan pemikiran yang berkembang pada zaman ini pada umumnya meliputi lapangan berikut:

a. Penciptaan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan disini ialah ilmu pengetahuan yang berasaskan pengajaran agama Islam. Antara ilmu pengetahuan tersebut ialah Tafsir, Fiqah, Tatabahasa (Nahu), Sejarah dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini tumbuh dan berkembang dengan pesatnya pada zaman kegemilangan ini.[7]

b. Pembukuan ilmu pengetahuan

Gerakan ini merupakan cara yang akhir dalam proses mengumpulkan ilmu pengetahuan. Sebelum ini segala bidang ilmu pengetahuan hanya dicatat diatas helaian daun atau kulit-kulit binatang. Ulama atau ahli bijak pandai hanya bercakap dan memberi syarahan mengikut apa yang mereka hafal atau apa yang mereka dapati daripada helaian-helaian tersebut. Tetapi pada zaman kegemilangan pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah bidang-bidang ilmu pengetahuan yang berkenaan telah dibukukan mengikut sistem yang tersusun dan berperaturan berpandukan kepada fasal-fasal tertentu dalam bab yang berbeza-beza. Penyusun buku yang mashur pada zaman ini ialah Imam Malik yang menyusun kitab Al-Muwatta' dan Ibnu Ishak yang membukukan kitab sejarah. Apa yang pasti zaman ini merupakan zaman gerakan pembukuan hasil dari perkembangan dan kematangan ilmu pengetahuan dan penerimaan pengaruh dari luar.

c. Penterjemahan ilmu pengetahuan asing

Umat Islam di abad permulaan kelahiran Islam adalah merupakan golongan masyarakat yang rajin belajar dan rajin mencari ilmu pengetahuan. Ini kerana agama Islam sendiri sentiasa menggesa umatnya belajar dan meletakan belajar dan mencari ilmu pengetahuan sebagai satu perkara fardhu yang diwajibkan. Ini menjadi dorongan kepada umat Islam untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan.

Oleh kerana pada masa itu tidak mempunyai buku ilmu pengetahuan yang lengkap, maka buku-buku dari bahasa asing diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Tugas-tugas terjemahan tersebut adalah penting dan dianggap sebagai sumber pemikiran Islam di samping Al-Quran dan Hadis. Zaman penterjemahan telah sampai kemuncaknya semasa pemerintahan Khalifah Al-Makmun, dimana terdapat sebuah akademik khas di Baghdad yang didirikan untuk tugas-tugas terjemahan. Didalam akademik ini diterjemahkan buku-buku penting dari pelbagai bahasa ke bahasa Arab.[8]

Keistimewaan yang terdapat di sekolah terjemahan ini ialah penterjemah dalam bidang tertentu terdiri daripada pakar dalam bidang berkenaan, supaya keyakinan orang ramai terhadap buku terjemahan itu tidak dapat disangkal lagi. Contohnya Yahya bin Masaweh, merupakan seorang ahli perubatan dan banyak menterjemahkan buku-buku perubatan untuk Khalifah Harun Ar-Rashid. Oleh yang demikian buku-buku terjemahan yang lahir di Baghdad mempunyai nilai yang tinggi dan menjadi rujukan penting di pusat-pusat pengajian tinggi di Eropah hingga kehari ini.[9]

Hasil daripada usaha-usaha penterjemahan ini lahirlah cerdik pandai dan cendikiawan dalam Islam. Mereka juga boleh membaca dalam bahasa ibunda kebanyakan hasil karangan Aristotle, Plato dan buku-buku yang terpenting yang ditulis oleh Hippocrates, Galen, Euclide, Ptolemy dan lain-lain. Mereka kemudiannya bekerja keras disemua pusat pengajian Islam di dunia Islam waktu itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Antara bidang-bidang ilmu pengetahuan yang menjadi tumpuan mereka ialah ilmu perubatan, ilmu kimia, ilmu fizik, Matematik, Astronomi, Falsafah, Sastera dan lain-lain.[10]

1.5 Faktor-faktor kemajuan dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Sebagaimana yang dimaklum, bermula dari khalifah Al-Mansur, kemudian khalifah Harun dan diteruskan oleh khalifah Al-Makmun ilmu pengetahuan berkembang dengan maju dan pesatnya, sehingga meletakan zaman Abbasiyyah yang pertama sebagai zaman keemasan. Kemajuan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang berlaku dengan pesatnya pada zaman itu adalah disebabkan beberapa faktor berikut :

a. Layanan istimewa daripada khalifah keatas bijak pandai.

b. Kebebasan berfikir dalam mencari ilmu pengetahuan dan perdebatan dalam dalam bidang penyelidikan dan ijtihad ilmu pengetahuan.

c. Berlakunya beberapa peristiwa seperti perluasan pemerintahan zaman Abbasiyyah sehingga terjadinya penyatuan agama Islam meliputi berbagai bangsa, warna kulit, kebudayaan, tradisi dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak mempengaruhi bidang perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan.

d. Terpengaruh dengan kemajuan asing. Pengaruh ini dapat dikesan terutamanya perkembangan dari segi penterjemahan ilmu pengetahuan yang bertulis dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab.

e. Tertubuhnya sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian.

f. Terdirinya perpustakaan-perpustakaan.[11]

Kesimpulannya, kesan dari faktor-faktor diatas maka lahirlah pelbagai ilmu terutama ilmu yang melibatkan sains. Insya Allah dalam bab seterusnya saya akan membincangkan sejarah dan perkembangan Bidang Matematik dan Bidang Astronomi semasa pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah.

BAB DUA

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BIDANG MATEMATIK

PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH

2.1 Pengenalan Bidang Matematik

Matemtik ialah koleksi ilmu yang dibina berdasarkan aksiom, yang mengkaji hubungan antara aspek kualitatif dengan aspek kuantitatif yang dibina secara deduktif atau induktif. Ia mempunyai beberapa cabang yang lebih kecil seperti aritmetik, mantik, geometri, astronomi, muzik dan seumpamanya

Konsep matematik dalam Islam pula merupakan ilmu yang berhubung dengan kepercayaan mengesakan Allah S.W.T. Perkataan ahad dalam surah Al-Ikhlas merupakan suatu simbol Ilmu Hisab. Dalam Islam angka pertama ialah satu (1), bukannya angka kosong atau sifar seperti yang dianuti oleh ahli fikir barat. Wujudnya satu sebagai angka awal dikaitkan dengan kewujudan Allah. Manakala pendapat angka kosong sebagai terawal adalah pendapat sekular Barat yang menafikan kewujudan Tuhan sebelum wujudnya alam[12].

Sesungguhnya matematik berkembang selari dengan perkembangan tamadun manusia. Tamadun besar manusia mencatatkan pencapaian gemilang dalam matematik. Tamadun Mesir menunjukkan pencapaian mendalam dalam bidang geometri. Tamadun Yunani menyelidik rahsia alam dan nombor. Tamadun Islam memperkenalkan sistem perpuluhan dalam sistem nombor moden. Tamadun Hindu melahirkan buku astronomi yang bersejarah. Tamadun China mempunyai warisan aritmetik yang bermakna. Tamadun Eropah mewarisi pelbagai budaya dan tamadun sebelumnya dalam pelbagai cabang matematik. Lalu dunia seluruhnya mewarisi sejarah silam secara silih berganti. Tiada tamadun yang terpencil dan bebas dari pengaruh tamadun sebelumnya.[13]

Sebagaimana yang kita maklum matematik sangat diperlukan di dalam urusan seharian umat Islam seperti membeli belah, pengiraan harta pusaka dan sebagainya. Sehubungan dengan itu ramai sarjana matematik telah muncul pada abad pertengahan. Abad kesembilan dan abad kesebelas merupakan zaman keemasan dalam semua lapangan ilmu pengetahuan termasuk matematik. Dalam tempoh lebih kurang tiga abad iaitu sepanjang zaman keemasan pendidikan, telah lahir ramai sarjana Islam dalam bidang matematik. Ahli matematik Islam telah menemui beberapa penemuan baru dalam pelajaran matematik. Penemuan tersebut adalah seperti sistem nombor, sistem perpuluhan aritmetik, algebra, trigonometri, geometri dan sebagainya.[14]

2.2 Sistem Nombor

Dalam setiap tamadun yang ada sejarah, terdapat banyak pendapat tentang nombor (angka). Tamadun yang terawal atau primitif menunjukkan bahawa nombor ini diwakili dengan simbol atau perkataan. Sebelum sistem nombor arab diperkenalkan, orang Eropah menggunakan sistem angka Greek dan Roman yang tidak lengkap atau kaku. Contohnya dalam sistem perpuluhan nombor 1843 boleh ditulis dalam empat angka, sedangkan dalam sistem nombor Roman, 1843 ditulis dalam 11 simbol aksara iaitu MDCCCXLIII. Jelas disini menunjukan walaupun untuk mendapatkan hasil dari suatu masalah aritmetik yang mudah, sistem angka Roman memerlukan penggunaan masa dan kerja yang banyak[15]. Sebaliknya sistem angka arab walaupun kelihatan sukar tetapi sebenarnya lebih mudah dan ringkas.

Seperti yang kita maklum sistem nombor yang terdapat di dunia sekarang adalah hasil karya tokoh agung Al-Khwarizmi, beliau juga yang memperkenal konsep sifar (dalam bahasa Arab Sifr). Buku astronomi India yang bertajuk Sindhinda mendapat tarikan khusus al-Khwarizmi dan al-Fazari pada kurun ke-9. Dalam Sindhinda jadual astronomi India disusun dengan menggunakan sistem nombor yang diasaskan pada huruf Sanskrif. Buku tersebut mengetengahkan simbol angka asas satu hingga Sembilan seperti yang berikut ٩٨٧٦٥٤٣٢١. Sesetengah pengkaji berpendapat bahawa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang digunakan hampir di semua bahagian dunia boleh dikaitkan dengan 9 huruf Sanskrit orang-orang hindu dahulu kala. Sesetengah penulis berpendapat bahawa perkataan Hindi tidak semestinya berasal daripada India kerana orang Arab mempunyai banyak makna untuk perkataan Hindi ini. Kenyataan ini mungkin benar kerana buku pertama yang mengandungi sistem nombor Arab ditulis pada 870 Masihi, sedangkan buku India yang pertama mengenainya diterbitkan dua tahun kemudian.[16]

Terdapat satu lagi simbol yang digunakan, iaitu sunya atau sunyi. Simbol ini ditandakan apabila jadual astronomi tidak diperolehi untuk data tersebut. Sunya bermaksud kosong atau hampa atau tanpa sebarang bunyi. Tandaan ini kemudiannya menjadi punca sejarah yang cemerlang apabila al-Khwarizmi mentakrifkan nilai tempat dalam sistem asas 10. Al-Khwarizmi menggunakan kesemua Sembilan aksara Sanskrit bersama-sama simbol sunya sebagai 0 untuk digunakan dalam sistem nilai tempat dalam sistem 10. Al-Khwarizmi menamakan simbol sunya sebagai sifr (sifar) yang beerti hampa atau kosong sempena maksud sebuah hadis yang terkenal betapa "Allah S.W.T segan untuk menghampakan permintaan hambanya, yakni pulang dengan tangan sifar apabila hamba telah menadah tangannya berdoa".[17]2


34


2

1
Rajah 2.1: Kaedah Kedudukan

Sebelum simbol sifar digunakan, untuk menentukan susunan digit-digit dalam kedudukan yang betul amat mustahak mempunyai kertas atau kepingan-kepingan kayu, batu dan sebagainya dalam bentuk berpetak-petak. Nombor yang ditunjukan dalah Rajah 2.1, masing-masing bermakna 203, 4020 dan 100. Akhirnya fungsi untuk menentukan kedudukan yang betul bagi digit-digit tersebut diambil alih oleh sifar.[18]

Sarjana Barat juga tidak dapat menyangkal kepintaran Al-Khwarizmi dalam memperkenalkan angka sifar. Dimana penemuan atau rekaan matematik ini dianggap satu inovasi matematik yangterbesar di dunia dan memainkan peranan yang amat penting dalam tamadun manusia.

2.3 Aritmetik

Aritmetik merupakan salah satu cabang utama ilmu matematik yang berkembang dan hidup sebagai konsep-konsep nombor dan operasi-operasi nombor yang menjadi kegunaan umum. Perkembangan ini adalah perlahan-lahan tetapi faedah yang didapati dalam bidang perkiraan menjadi konsep-konsep asas matematik terus meluas dan diperbaiki sehinggalah ia dikenali sebagai teori nombor hingga kehari ini.[19]

Dalam operasi-operasi aritmetik, orang Islam mengadaptasikan definisi dari Yunani tetapi tekniknya mengikut cara mereka sendiri. Beberapa tatacara mungkin kelihatan rumit dan kadangkala luar biasa kerana ia berdasarkan pembentukan nombor-nombor sebelumnya. Contohnya dalam operasi pecahan. Walaupun orang yang pertama membicarakan tentang pecahan biasa ialah ahli matematik Hindu iaitu Bhaskara ll, namun pecahan biasa yang digambarkan dengan menulis pembilang dan penyebut tanpa garis pemisah sebagai contoh 3/11 ditulis seperti . Nombor bercampur pula ditulis dengan integernya diatas pecahan : 8 ¾ ditulis seperti berikut .

8

3

4

3

11

Orang Islamlah yang telah memperkenalkan garis pemisah dalam pecahan. Mengikut kaedah mereka, untuk menggambarkan pecahan seseorang itu boleh menulis tiga perempat sebagai ¾, dan 3 + ¾ ditulis sebagai nombor bergabung iaitu 3¾. Penghargaan patut diberi kepada ahli Matematik Islam kerana merekalah yang pertama sekali menggunakan pecahan berbentuk perpuluhan[20]. Antara yang terlibat adalah al-Hasan Abu Kamal. Thabit ibnu Qurrah pula telah berjaya memfomulasikan sifat nombor perdana dan nombor karib.

Antara ahli Matematik Islam yang memberi sumbangan terhadap aritmetik ialah Al-Khindi (801M). Terdapat sebelas buah teks hasil tulisan beliau berkenaan aritmetik iaitu:

a. Pengenalan Aritmetik

b. Manuskrip tentang penggunaan nombor-nombor India

c. Manuskrip tentang penerangan nombor-nombor yang disebut oleh Plato dalam politiknya

d. Manuskrip tentang keharmonian nombor-nombor

e. Manuskrip tentang kesatuan dari sudut pandangan nombor-nombor.

f. Manuskrip tentang Elucidating the Implied Numbers.

g. Manuskrip tentang garisan dan pendaraban nombor-nombor.

h. Manuskrip tentang Kuantiti Relatif

i. Manuskrip tentang Penentuan Perkadaran Masa

j. Manuskrip tentang Tatacara Berangka dan Penghapusan.

Al-Kharki (1020M) dari Baghdad adalah seorang yang benar-benar mengkaji bidang Aritmetik dan menulis tentangya. Dua hasil karyanya yang diketahui umum iaitu Al-Kafi Al-Hisab (keperluan-keperluan Matematik) yang menerangkan kaedah-kaedah perkiraan dan Al-Fakhri[21] yang berasal dari nama kawannya, seorang wazir terkemuka di Baghdad pada masa itu, merupakan salah satu buku terbaik orang-orang Islam tentang alJabar.[22]Al-Kharki telah berjaya mendapatkan rumus-rumus ∑n, ∑n² dan membuaat penyelesaian integar bagi persamaan x³ + y³ = z². Beliau telah menemui teorem yang menyatakan untuk nombor integar, jumlah bagi dua kuasa tiga tidak mungkin menjadi kuasa tiga juga. Beliau telah menggunakan kaedah penghampiran untuk penyelesaian persamaan linear.[23]

Terjemahan teks aritmetik orang Islam berbahasa Latin ditemui di Perpustakaan Universiti Cambridge pada tahun 1857 bertajuk Algoritmi de numero Indorum. Teks ini mempunyai pembukaan dengan kata-kata berikut: "Spoken has Algoritmi, Let us give deserve praise to god, our Leader and Defender". Adalah dipercayai inilah salinan teks aritmetik Al-Khwarizmi yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dalam abad kedua belas oleh sarjan Inggeris. Terjemahan ini telah berpindah tempat ke Itali, Sepanyol dan England sebelum ia hilang. Namanya pun mengalami beberapa perubahan menjadi Alchwarizmi, Al-Karizmi, Algoritmi dan Algorismi yang darinya dinamakan salah satu bidang yang penting dalam Matematik iaitu algoritma. Oleh itu Al-Khwarizmi telah menempa namanya dalam sejarah Matematik iaitu dalam Algorism – perkataan tua dalam aritmetik.[24]

2.4 Al-Jabar

Aljabar adalah merupakan nadi kepada aritmetik dan ilmu ini membicarakan tentang cara memanipulasikan symbol-simbol dengan hukum-hukum tertentu yang berupa pengitlakan kepada aritmetik. Contohnya mengikut aritmetik, 2 + 2 + 2 = 3 x 2, 4 + 4 + 4 = 3 x 4 dan sebagainya, adalah kes-kes khusus kenyatan algebra (umum) bagi x + x + x = 3x, dan x adalah sebarang nombor.

Pengasas ilmu aljabar ialah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Tokoh ini dikenali sebagai bapa sistem nombor moden. Nama beliau turut harum dalam bidang aljabar kerana beliau merupakan penulis buku aljabar yang pertama yang bertajuk Kitab al-Jabr wa al-Muqabalah dalam kurun ke-9. Buku ini ditulis untuk Khalifah al-Makmun, kandungannya berkaitan dengan masalah mencari nilai anu, samada melibatkan persamaan linear atau persamaan kudratik. Masalah mencari nilai yang tidak diketahui dalam persamaan menjadi tema utama bagi ilmu aljabar.[25]

Tujuan aljabar diasaskan pada zaman pemerintahan al-Makmun adalah disebabkan desakan bahawa umat Islam perlu mempunyai sistem pengiraan yang teratur untuk pembahagian tanah, pengiraan zakat, wasiat, perkongsian, perniagaan dan pengukuran tanah. Masalah faraid dan wasiat menjadi perbincangan utama buku tersebut walaupun pendahuluannya melibatkan penyelesaian persamaan kuadratik secara aljabar dan geometri. Dengan ini aljabar merupakan ilmu yang dikaitkan dengan ibadat, dan atas sebab inilah, ilmu ini dikategorikan sebagai ilmu Fardhu Kifayah dalam skema ilmu Islam. Ilmu ini dipelajari di masjid dan pusat pengajian Islam sepanjang zaman kegemilangannya.[26]

Abu Bakar al-Karaji atau lebih dikenali dengan al-Kharki (1020M) telah menulis buku aljabar yang penting iaitu Kitab al-Fakhri fi al-Jabr wa al-Muqabalah. Al-Kharki memadukan aljabar al-Khwarizmi dengan aritmetik Diofantus menerusi analisis yang teliti. Dalam karya-karya tersebut al-Kharki mengembangkan pelbagai konsep aljabar yang melibatkan pelbagai masalah yang melibatkan nombor atau geometri. Bahkan penulis sejarah beranggapan bahawa aljabar Islam mencapai kemuncaknya di tangan al-Kharki dan Samuel al-Maghribi.

Terdapat ramai lagi sarjana-sarjana Islam yang lain turut memberi sumbangan dalam mereka kaedah-kaedah untuk mencari punca persamaan kuadratik, kubik dan kuartik secara analisis dan berangka seperti Thabit Ibnu Qurra (836-911M) dan Ibnu Haitham (965-1041M). Manakala Omar Khayyam (1045-1121M) adalah antara orang yang pertama membuat penemuan teorem binomial.[27]

Kesimpulannya, orang Islam bukan sahaja membentuk algebra yang menjadi alat yang penting dalam analisis saintifik, tetapi juga membentuk asas untuk kaedah dalam kajian percubaan moden yang menggunakan model matematik. Memandangkan al-khwarizmi adalah pengasas kajian matematik orang Islam, maka usaha-usaha orang Islam selepasnya termasuk karya-karya zaman pertengahan, kebanyakannya berasaskan kepada risalah–risalah algebra beliau. Karya-karya al-khwarizmi memainkan peranan penting dalam sejarah matematik, kerana ia merupakan salah satu punca utama bagaimana angka-angka arab dan algebra orang Islam boleh sampai ke Eropah.[28]

2.5 Trigonometri

Ilmu trigonometri dan bidang astronomi adalah saling berkait rapat. Trigonometri merupakan alat utama dalam mengkaji astronomi. Oleh sebab itu kajian mengenai ilmu trigonometri sangat diminati oleh ahli-ahli matematik Islam sehingga ilmu ini menjadi sangat berguna dalam banyak bidang kajian sains lain yang utama. Dalam Islam seseorang yang mengkaji trigonometri biasanya juga dikenali sebagai ahli astronomi.

Perkataan trigonometri berasal daripada perkataan Yunani, tri bermakna tiga, gonon bermakna sudut dan metria bermakna pengukuran, iaitu pengukuran dan pengiraan sisi-sisi dan sudut-sudut segitiga. Menurut keterangan yang diperolehi oleh Ahmes Papyrus menunjukkan bahawa orang-orang Mesir telah membuat kajian tentang pengukuran pyramid. Orang Babylon pula telah berjaya mengukur sudut kerana mereka dapat menghasilkan jadual gerhana bulan yang bermula pada 747 sebelum masihi.

Perkembangan trigonometri selanjutnya dapat dilihat pada hasil kerja Meneleus 100 S.M dan Ptolemy 150 S.M. Meneleus dan Ptolemy menggunakan perentas dalam penyelesaian masalah yang berkait dengan segi tiga satah dan segi tiga sfera. Dalam perkiraan itu, Meleneus dan Ptolemy mengaitkan panjang daripada perentas dengan sudut. Penggunaan perentas berubah menjadi suatu fungsi apabila perentas dikait dengan suatu nilai berangka, dimana perimeter bulatan dibahagi kepada 360 darjah (bahagian) dan diameter kepada 120 bahagian. Setiap darjah dibahagi kepada 60 minit dan setiap minit dibahagi kepada 60 saat. dan panjang perentas masih lagi dianggap sebagai satu garis lurus. Inilah fungsi trigonometri terawal yang diperkenalkan oleh ahli-ahli astronomi.[29]

Walaupun trigonometri orang Islam berdasarkan teorem Ptolemy, tetapi kelebihannya terdapat dalam dua keadaan yang penting. Trigonometri orang Islam menggunakan hukum sinus, sedangkan Ptolemy menggunakan garis lurus berbentuk algebra bukannya geometri[30]. Teori sinus, kosinus dan tangen adalah warisan orang Islam, Al-Khwarizmi merupakan orang yang pertama memperkenalkan teori ini, yang mana dalam bahasa arab sinus disebut sebagai teori jib, kosinus sebagai tajib, kotangen sebagai dhill dan tangen sebagai tadhill. Beliau juga telah membuat sifir-sifir fungsi trigonometri yang digunakan sehingga ke hari ini[31]. Antara karya Al-Khwarizmi dalam bidang trigonometri adalah seratus buah jadual nilai-nilai sinus dan kontangen.[32]

Al-Batani (858-929M) bertanggungjawab memperkenalkan konsep-konsep moden dan perlembagaan fungsi-fungsi dan identiti trigonometri. Beliau melengkapkan fungsi umbra dan umbra versa (kotangen dan tangent) dan menyediakan jadual kotangen dalam bentuk darjah. Banyak hasil karya beliau mengenai trigonometri berkait dengan astronomi.[33]

Seterusnya Abu'l-Wefa (940-998M) meninggalkan suatu hasil trigonometri yang lebih bersistem yang membuktikan teorem dua sudut dan setengah sudut. Beliau menggunakan enam fungsi trigonometri dan menyatakan hubungan antara fungsi trigonometri ini. Beliau memberi penerangan yang jelas tentang perentas, sinus dan kosinus, dan membuat jadual tangen dari 0 hinga 90 dengan memberikan nilai masing-masing untuk tiap-tiap selang 15. Mengenai pengiraan jadual trigonometri, beliau memperkenalkan kaedah baru dengan membuat jadual sinus yang disusun pada tiap-tiap selang 30º dan nilainya tepat hingga lapan tempat perpuluhan. Beliau merupakan ahli matematik yang mula-mula sekali menunjukan keadaan am daripada teorem sinus pada segi tiga sfera. Hukum sinus terhadap segi tiga satah dinyatakan dan dibuktikan kemudiannya oleh al-Biruni. Tentang fungsi tangen , Abu'l-Wefa menamakan bentuk nisbah sin Ө/kos Ө sebagai baying-bayang daripada sudut Ө. Tambahan lagi orang-orang Arab biasanya menyatakan fungsi tangen dengan menggunakan bulatan yang berjejari satu unit, ini mendekatkan lagi kepada pengertian moden.[34]

Seterusnya Al-Biruni (973-1048M) dikenali sebagai "Bapa Trigonometri Moden" kerana telah memajukan lagi ilmu ini setelah banyak menggunakannya dalam kajian beliau dalam bidang astronomi. Dengan bantuan matematik, beliau telah dapat menetapkan arah Kaabah di Mekah untuk masjid di seluruh dunia. Ibnu Yunus seorang ahli fizik Mesir telah membuktikan identiti kos A kos B yang sangat diperlukan dalam bidang astronomi.

2.6 Geometri

Geometri ialah ilmu yang bukan sahaja membawa kepada pengkajian sifat-sifat ruang, tetapi juga berkaitan dengan pengukuran magnitude. Objektifnya ialah untuk mengukur keluasan yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi seperti bentuk tiga dimensi. Perkataan geometri berasal dari perkataan Yunani iaitu geo bermaksud tanah dan metre bermakna pengukuran. Oleh itu ia juga bermakna sama dengan surveying yang diterbitkan daripada perkataan lama bahasa Perancis bermakna untuk mengukur tanah.[35]

Ilmu tentang geometri ini telah wujud sejak zaman tamadun purba lagi contohnya dalam pembangunan dan kejuruteraan zaman Firaun Mesir. Thales Miletus dikatakan telah memperkenalkan geometri mesir kepada tamadun Yunani sebagai sains duduksi. Kemudian Euklid, seorang ahli matematik Yunani telah berjaya memberi nafas baru kepada ilmu geometri dengan merevolusikan pandangan manusia kepada satu kaedah sains baru iaitu kaedah deduksi yang melibatkan pemikiran logik dan rasional.[36]

Namun begitu kaedah yang diperkenalkan oleh Euklid ini tidak mendapat sambutan daripada sarjana-sarjana Yunani. Sarjana-sarjana Islamlah yang mempelajari dan ahkirnya berjaya menguasai ilmu ini dengan baik melalui buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman khalifah Harun Ar-Rashid[37]. Yang mana Al-Hajaj ibn Yusuf telah menterjemahkan beberapa karya kedalam bahasa Arab, antara terjemahannya ialah enam buah buku yang pertama karya Euklid dan Almagest iaitu sebuah tulisan Claudius Ptolemy dari Iskandariah yang merupakan karya orang Yunani dahulu kala yang paling terkemuka dalam bidang astronomi.[38]

Al-Khwarizmi telah mengemukakan beberapa idea berbentuk geometri dalam algebranya. Satu bab yang terdapat dalam buku algebra al-Khwarizmi iaitu tentang pengukuran, yang membincangkan geometri sahaja, disebut Bab al-Misaha (bab tentang pengukuran luas).[39]

Al-Khindi (801M) memberikan juga sumbangan dalam geometri. Beliau menggunakan model matematik berbentuk geometri dan memberikan pembuktian seperti jasad sistem alam mestilah berbentuk sfera, bumi mestilah berbentuk sfera dan bertempat di pusat sistem bumi dan ada kemungkinan permukaan air berbentuk sfera. Al-Khindi banyak menulis karya tentang geometri sfera dan kegunaannya dalam sistem alam.[40]

Ibnu Haitham (965-1041M) telah menggunakan geometri gunaan dengan meluas dalam pengkajiannya mengenai optik. Salah satu usahanya tentang optik ialah perkiraan saintifik yang awal tentang pembiasan atmosfera yang mengandungi penyelesaian secara geometri masalah mencari titik fokus cermin cekung; iaitu sinaran dari satu titk mesti berlaku supaya menghasilkan pembalikan ke satu titik yang lain. Dalam karyanya Ibn Haitham mempertikaikan doktrin-doktrin Euklid dan Ptolemy. Al-Haitham juga mengasaskan beberapa teorem geometri yang asal seperti teorem paksi radikal[41].

Thabit Ibn Qurra (836-911M) kadangkala dianggap sebagai ahli geometri agung orang Arab. Beliau melanjutkan usaha-usaha Al-Khwarizmi dan menterjemahkan tujuh daripada lapan buku Apollonius tentang bahagian-bahagian keratin kon ke bahasa Arab. Beliau juga menterjemah beberapa karya Euklid, Archimedes dan Ptolemy yang akhirnya menjadi buku teks piawaian. Beliau telah menulis beberapa buah buku tentang geometri dan diberi penghormatan kerana 'Introduction to the Book of Eucli', sebuah risalahnya tentang gometri. Beliau menyelesaikan kes istimewa persamaan kuasa tiga secara kaedah geometri yang hanya kemudiannya diberi tumpuan khusus pada tahun 1000 M. Kes istimewa tersebut ialah penyelesaian persamaan kuasa tiga berbentuk x³ + a³b = cx³ dengan mencari persilangan x²=ay (parabola) dan y(c – x) = ab (hiperbola).[42]

Sesungguhnya orang Islam menitikberatkan pengajian geometri dalam kurikulum mereka kerana ia mempunyai kegunaan yang praktis dalam bidang ilmu ukur dan astronomi, disamping dapat membantu pengajian algebra dan fizik. Mengikut Sutera; " Dalam penggunaan aritmetik dan algebra kepada geometri dan begitu juga sebaliknya dalam penyelesaian masalah secara geometri, orang Islam jauh mengatasi orang Yunani dan Hindu.[43]


BAB TIGA

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BIDANG ASTRONOMI

PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYYAH

3.1 Pengenalan Bidang Astronomi

Astro berasal dari perkataan Yunani yang memberi makna perihal bintang. Menurut Kamus Dewan astronomi merupakan ilmu Falak iaitu pengetahuan tentang bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Ia merupakan satu cabang ilmu tertua di kalangan ilmu Sains.

Astronomi sebelum Islam ialah satu bidang yang bercampur aduk dengan mitos dan orang Islam telah membersihkannya daripada tahyul. Islam menentang habis-habisan amalan astrologi atau ilmu nujum bintang. Astrologi ialah ilmu yang diasaskan pada kebatilan. Keimanan ahli astronomi Islam terhadap ajaran Al-Quran merupakan pembimbing dan pendorong mereka dengan meletakkan segala yang berlaku di alam langit dan cakerawala kepada tuhan, bahawa kesemua itu teratur dan kekal, yang memungkinnya diteliti dengan cara yang obektif. Orang Islam menggunakan ilmu yang diwarisi daripada tamadun awal seperti Yunani, India dan Parsi dan mengembangkannya dengan rekaan dan sumbangan asli mereka sendiri.[44]

3.2 Sumber Astronomi Islam

Pada dasarnya kajian terhadap astronomi oleh para sarjana Islam bukanlah untuk mengetahui untung nasib seseorang berdasarkan zodiak, sebaliknya ia adalah saranan daripada al-Quran sama ada untuk mengkaji keagungan Tuhan dari aspek hikmah atau rahsia alam cakerawala dan fungsi-fungsinya keatas manusia dan alam semester. Ayat al-Quran sendiri banyak menukilkan perihal astronomi. Firman Allah S.W.T :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴿5﴾[45]

Maksudnya: " dialah yang menjadikan matahari sebagai penerang dan bulan bercahaya dan dia telah menentukan perjalanannya supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan".

Oleh itu, sumber ilmu yang paling unggul dalam bidang astronomi ini adalah al-Quran. Walaupun al-Quran bukannya sebuah buku astronomi, terdapat banyak fakta astronomi didalamnya yang boleh menjadi pencetus aktiviti astronomi. Al-Quran menggalakan penganut Islam memahami ciptaan alam untuk seseorang itu merasai kebesaran Allah.[46]Kesempurnaan ilmu astronomi dalam Islam ini dapat dilihat bagaimana Allah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya bintang. Firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[47] .

Maksudnya :" dan dialah yang telah menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di barat dan timur".

Banyak ayat-ayat al-quran yang menjelaskan cirri-ciri ilmu astronomi seperti dalam Surah Ali-Imran ayat 190, surah al-Anbiya' ayat 33, Surah Yasin ayat 40 dan juga surah al-Furqan ayat 61.

Seterusnya pengetahuan yang ada pada orang arab sebelum Islam juga menjadi asas untuk membina astronomi Islam. Ketika itu mereka telah faham sedikit sebanyak tentang ilmu bintang ini.

Sumbangan Tamadun Islam dalam bidang ini bermula apabila Muhammad Ibn Ibrahim al-Fazari (kurun ketujuh) dan Ya'qub ibn Tariq (kurun ke 8) menterjemahkan sebuah buku astronomi dari India yang dikenal sebagai Zij al- Sidhind atau Siddharta ke bahasa Arab. Sumber-sumber menunjukan bahawa mereka melakukan penterjemahan ini setelah tahun 770M dibawah penyeliaan seorang astronomi dari India yang mengunjungi istana Khalifah al-Mansur[48]. Seterusnya al-Fazari menterjemahkan pula Jadual Pahlavi yang diberi nama Zij.[49]

Pada zaman pemerintahan al-Makmun penterjemahan teks astronomi dari Yunani telah dibuat dengan begitu bersungguh-sungguh. Buku-buku tersebut mula mengambil alih rujukan astronomi menggantikan karya-karya Parsi dan India. Hasil kerja Ptolemy telah diterjemahkan beberapa kali dan diberi judul al-Majisti.[50]

Dengan adanya buku-buku penterjemahan maka asas untuk mengembangkan astronomi telah disediakan. Abad ke 3H/9 M telah melahirkan ahli-ahli astronomi Islam yang begitu unggul dan membanggakan masyarakat Islam.

3.3 Faktor-faktor astronomi berkembang pesat ketika zaman kegemilangan Islam Kerajaan Abbasiyyah.

Definisi zaman kegemilangan adalah era kegemilangan sains di dunia Islam iaitu daripada abad ke 9 hingga keabad 15 Masihi. Daripada tahun 750 M hingga 1100 M telah dikenal pasti sebagai era Jabir, Khwarizmi, Ar-Razi, Masudi, Wafa, Ibn Sina dan Omar Khayam. Pada tahun tersebut astronomi muncul sebagai ilmu yang paling berkembang hasil dari usaha yang dilakukan oleh ahli astronomi yang tinggal di Negara Islam.

Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan tersebut adalah seperti berikut :[51]

a. Ajaran Islam mengkehendaki penganutnya memikirkan kejadian alam seperti pertukaran siang dan malam, gerakan cakerawala, ciptaan langit dan bumi dan lain-lain lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pencerapan dan usaha untuk memahami fenomena di langit diterima sebagai amalan soleh. Imam al-Syafi'I menyatakan bahawa manusia seharusnya berijtihad menggunakan ilmu falak untuk menentukan arah qiblat.

b. Islam memerlukan penganutnya mengetahui sedikit sebanyak tentang astronomi. Penentuan bilakah perlu memulakan puasa dan penentuan Hari Raya, Hari Wukuf dan beberapa hari lain, kesemuanya itu memerlukan kefahaman tentang gerakan dan fasa bulan. Waktu untuk bersembahyang boleh ditentukan dengan memahami peredaran matahari. Masalah-masalah ini menjadi satu cabaran kepada umat Islam dan sarjana astronomi Islam.

c. Pengetahuan sains yang ada kaitannya dengan astronomi seperti matematik dan fizik juga mengambil peranan dalam memajukan astronomi. Tokoh-tokoh sains Islam pada masa itu adalah peneroka ilmu-ilmu tersebut. Mereka menguasai ilmu-ilmu seperti geometri, aljabar, trigonometri dan optik. Ilmu tersebut sangat berguna dalam astronomi dan telah digunakan untuk mendapatkan beberapa kuantiti astronomi. Tanpa adanya ilmu tersebut penentuan jarak, sudut dan saiz planet dan objek lain mungkin tidak boleh dibuat.

d. Sokongan dan bantuan Khalifah pada zaman kerajaan Abbasiyyah yang mencukupi bagi mengendalikan kajian astronomi merupakan faktor yang penting dalam perkembangan bidang astronomi.

Al-Mansur Khalifah Abbasiyyah yang kedua memberikan kedudukan yang tinggi kepada ahli astronomi sehingga menjadikan Nawbakht seorang ahli astronomi berbangsa Parsi sebagai rakan karibnya. Beliau juga mewujudkan jawatan ahli astronomi diraja.[52]

Al-Makmun membina sebuah pusat pemerhatian astronomi (balai cerap) di gunung Qaysun dekat Damsyik dan satu lagi di Syammasiyyah Baghdad. Seterusnya pusat-pusat pemerhatian dibina di merata pelusuk jajahan Islam dan dipusat-pusat tersebutlah kebanyakan penemuan penting dalam astronomi dicapai. Ini kerana balai cerap tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan astronomi antaranya termasuklah astrolabe yang membolehkan jarak antara sesuatu bintang diukur, pengukuran paksi bumi dan luas bumi. Alat ini juga boleh digunakan untuk mengira lalitud matahari dan bintang-bintang di galaksi[53]. Pusat-pusat astronomi yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan dalam ilmu astronomi antaranya di Ghaznah di bawah arahan al-Biruni.

Kesimpulannya, disebabkan naungan dan sokongan pemerintahn pada zaman Abbasiyah seperti Khalifah Al-Makmun maka pemerhatian astronomi yang pelbagai jenis dapat dipergiatkan. Jadual berkenaan pergerakan planet disusun, kecondongan ekliptik dikenal pasti dan pengukuhan geofizik dibuat dengan teliti.


3.4 Perkembangan Astronomi menurut kronologi pada zaman Kerajaan Abbasiyyah.

a. Pada awal kurun ke 2 Hijrah/ 8 Masihi lagi orang Islam sudah mengenal Ilmu Astronomi India hasil daripada terjemahan oleh al-Fazari (796M/meninggal) dan Yaaqub Ibn al-Tariq dan pada akhir kurun tersebut aktiviti astronomi berpusat di Baghdad, apabila Khalifah al-Makmun telah membina sebuah balai cerap di Baghdad dan kerja-kerja mengenai astronomi telah berjaya dilakukan dengan berasaskan jadual-jadual astronomi Parsi dan India.

b. Pada abad ke 3H/9M telah lahir tokoh-tokoh astronomi yang paling unggul, dimana tokoh-tokoh ini telah melakukan penterjemahan buku dan jadual astronomi Yunani semasa pemerintahan Khalifah al-Makmun. Pada awal abad ini tokoh yang paling menonjol ialah Habasy al-Hasib dan al-khwarizmi. Al-Habasy telah mengeluarkan jadual-jadual al-Makmun, Karya asli astronomi yang pertama dalam bahasa Arab adalah karya al-Khwarizmi (830M) yang bertajuk Zij al-Sindhind (yang tidak berkait dengan terjemahan teks India yang disebutkan sebelum ini dengan tajuk yang sama). Karya ini berisi jadual pergerakan matahari, bulan dan lima planet dan penjelasan terhadap penggunaan jadual tersebut.[54]

Al-Farghani (850M) telah menulis Kitab Fi Jawami Ilm Al-Nujum (sebuah ikhtisar ilmu perbintangan). Buku ini tersebar luas luas dalam versi bahasa Arab dan bahasa Latin. Karya ini memberi satu pandangan deskriftif ringkas dan sederhana atas kosmografi Ptolemy. Meskipun tujuan utamanya untuk memperkenalkan astronomi Ptolemy secara sederhana, karya ini juga mengkoreksi (membetulkan) Ptolemy yang didasarkan pada temuan-temuan para astronomi Arab sebelumnya.[55]

Ilmuwan yang terkenal juga pada abad ke Sembilan ialah Tsabit ibn Qurra (836-901), sekitar lapan puluh risalah beliau mengenai astronomi hanya lapan yang masih wujud. Semua risalah beliau merefleksikan astronomi Ptolemy dan mengilustrasikan tingkat di mana astronomi ini diserap oleh astronomi Arab. Dalam salah satu risalahTsabit menganalisis gerak benda langit pada sebuah (model) eksentrik, dan model yang ia gunakan ialah Ptolemy. Berbeza dengan deskripsi Ptolemy yang menetapkan tanpa bukti, Tsabit memberikan satu bukti matematik yang kuat dan sistematik dengan bantuan dalil Elemen Euclid. Dimana Tsabit memperkenalkan analisis matematik pertama yang dikenal atas gerakan. Untuk pertama kali dalam sejarah, ia juga merujuk pada kecepatan satu tubuh yang bergerak pada satu titik tertentu.[56]

Seorang lagi tokoh astronomi pada era ini ialah Al-Battani (858M-929M). Dianggap seorang ahli astronomi Islam yang unggul. Sepanjang hidup beliau membuat pemerhatian dalam asronomi dengan begitu meluas dan dengan ketepatan yang mengkagumkan. Jadualnya mengenai catalog bintang-bintang yang tetap kedudukannya yang disusunnya sejak tahun 800-801M. Beliau mendapati bahawa apogi matahari sudah meningkat jika dibandingkan dengan nilai zaman Batlamus. Ini telah mendorong al-Battani menemui gerakan apsid matahari. Al-Batani juga digelar Ptolemy Baghdad kerana membentuk peraturan mendapatkan altitude matahari yang berhubungan dengan tinggi suatu menara dan bayangannya. Dalam penemuan pergerakan titik terjauh matahari dari bumi, al-Batani menunjukkan ralat Ptolemy sebanyak 17 darjah. Dengan mengira masa setahun sebanyak 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat bermakna kiraan beliau tepat dalam tempoh dua minit dari masa sebenarnya.[57] Al-Battani menentukan bahawa liukan tahunan bumi adalah 54.5" dan sudut ekliptik adalah 23 darjah 35'. Beliau juga menemui cara baru untuk menentukan masa anak bulan dilihat dan membuat penyelidikan yang terperinci tentang gerhana bulan dan matahari[58].

Kesimpulannya pada abad ini ahli-ahli astronomi Islam telah memiliki akar yang kuat dan kukuh dalam bidang ini. Segala ilmu pengetahuan yang ada dan ilmu yang sebelumnya mengenai astronomi digabungkan sehingga menghasilkan satu ilmu pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan pada abad ke Sembilan ini telah menjadi rujukan yang berkualiti pada dua abad selepasnya.

c. Pada abad ke 4H/10M telah menonjolkan tokoh-tokoh seperti Abd. Rahman al-Sufi(903-986M). Beliau merupakan orang pertama menulis buku tentang astronomi yang bertajuk kitab Suwar al-Kawakib al-Thabitah (buku tentang bintang). Beliau telah mengkatalog bintang sehingga lebih daripada 1000 jenis. Nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau terus digunakan oleh ahli astronomi barat sehingga ke hari in. Contohnya algorab, adbebara, acrab, algedi dan atair.[59]

Abu al-Wafa al-Buzjani (940-998M) tokoh yang terkenal kerana matematiknya, adalah seorang yang berkebolehan tinggi dalam bidang astronomi. Beliau adalah orang pertama membuat penemuan tentang sifat-sifat pergerakan bulan[60]. Beliau juga menulis buku almajisti dan membincangkan tentang bahagian kedua eveksi bulan[61].

d. Abad ke5H/11M telah memaparkan kecemerlangan beberapa tokoh astronomi seperti Al-Biruni (973-1048M). Belau telah membincangkan tentang bumi yang berputar pada paksinya iaitu 600 tahun sebelum usaha Galileo dikenali. Beliau juga mengukur jarak lilitan bumi, menentukan latitud dan longitud. Semasa beliau berada di India, beliau telah membuat kiraan mencari nilai lilitan bumi berdasarkan ketinggian sebuah gunung, satu daratan dan ufuk laut[62]. Beliau telah menyumbangkan teori adanya auja'(jarak jauh antara sesebuah planet dari fokusnya) dan hadid (jarak terdekat sesebuah planet dari fokusnya). Beliau telah membentuk model alam semester yang terdiri dari petala sepusat yang bergerak dari timur ke barat. Setiap petala ini ada mentransmisikan tenaga kepada petala terkedalamnya yang menyebabkan halaju objek pada setiap petala itu bertambah apabila kedudukannya semakin terkedalam daripada petala itu. Beliau juga telah mengemukakan cara untuk menentukan arah kiblat dari mana-mana tempat dengan cara sains.[63]

Ibn al-Haytham (965-1039M), antara kajian mengenai astronomi ialah percubaannya atau pengkajiannya untuk mendapatkan model yang sesuai bagi mentafsirkan atau menggambarkan jasad-jasad di langit seperti yang dinyatakan didalam Almagest Ptolemy. Dalam kajian ini beliau menggunakan falsafah lama tentang alam yang dikemukan oleh Aristotle. Oleh kerana beliau merupakan ahli matematik dan mempunyai pengetahuan matemati yang mendalam telah telah menghasilkan doktrin-doktrin edaran dan putaran tentang subjek-subjek seperti lingkaran cahaya disekeliling matahari atau bulan, pelangi, gerhana dan bayang-bayang serta cermin sfera dan parabola[64]. Dalam penyiasatannya tentang fajar, iaitu keadaan ketika awal pagi dan lembayung ketika hampir senja, beliau mengaitkan dengan pembiasan atmosfera dengan cara menentukan ketinggian matahari sebagai 19º di bawah ufuk ketika fenomena itu terjadi. Pada hari ini umumnya kiraan tersebut adalah 18º. Berdasarkan ini beliau menganggarkan tinggi atmosfera adalah lebih kurang 55 batu.[65]

Ibnu Yunus (1008M/meninggal), merupakan orang terawal memperkenalkan balai cerap dengan menggunakan menara masjid di Kaherah[66], beliau menjalankan pencerapannya dan telah menyempurnakan jadualnya yang bertajuk Zij (Jadual Hakimi) pada tahun 397H/1007M. Jadual mengandungi pemalar-pemalar yang diukur semula ini adalah diantara jadual yang paling tepat dihasilkan pada zaman tersebut. Beliau juga adalah seorang ahli matematik yang mahir dalam bidang geometri sfera yang menggunakan unjuran ortogan[67].

Walau bagaimana pun, zaman kegemilangan Islam terhadap ilmu ini semakin berkurang akibat daripada kejatuhan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiyyah.

Penutup

Tokoh matematik dan astronomi astronomi Islam pada zaman pemerintahan Kerajaan Abbasiyyah telah memelihara dan mengembangkan ilmu tersebut selama lebih kurang lima abad. Tanpa usaha mereka kemungkinan ilmu itu akan hilang dan tidak maju seperti sekarang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka beserta dengan sokongan khalifah-khalifah Abbasiyyah terhadap penterjemahan, pentafsiran, pengajian semula serta sumbangan fikiran yang baru amat bernilai harganya terhadap masyarakat selepasnya.

Contohnya penciptaan nombor kosong yang dinamakan sifr dan mengaturnya kedalam bentuk perpuluhan amat penting dan bermakna kepada kemajuan kesemua bidang sains Tabi'ie. Dalam bidang astronomi orang Islam bukan sahaja membersihkannya dari mitos bahkan menafikan bahawa pemerhatian dan pengiraan oranh Yunani adalah mutlak. Mereka telah mencipta banyak alat baru yang menjadi asas pelopor kepada banyak alat moden seperti seksta mereka amat tinggi dan teodit (alat yang digunakan dalam kerja ukur mengukur sudut). Sumbangan yang amat penting dari astronomi Islam ialah perintis penggunaan matematik dalam astronomi. Ketepatan pengukuran dan perhitungan mereka amat tinggi sekali.

Sesungguhnya pencapaian dan usaha yang dibuat oleh tokoh-tokoh Islam ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Mereka adalah orang yang mempraktikkan Islam dan mempunyai dedikasi terhadap kerjaya mereka.

Sebagaimana Ibn Haitham, apabila merumuskan karyanya yang dianggap oleh kebanyakan ahli sejarah sebagi satu pencapaian yang sangat unggul menekankan, bahawa apa yang diketahuinya ada tertulis didalam buku dan dia mengakui bahawa pengetahuannya adalah terhad dan mungkin buku tersebut mengandungi kesalahan dan hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. والله أعلم

Wassalam.

RUJUKAN

Al-Qur'an.

A. Rahman Omar. 1990. Astronomi. In Sains Menurut Perspektif Islam (pp. 7-15). Bangi: UKM.

Ab. Alim Abdul Rahim, Syed Idrus Mohamad. 1995. Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Abdul Latif Samian. 1992. Sejarah Matematik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abu Bakar Hamzah. 1972. Sejarah Kebudayaan Islam. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Ali Abdullah Al-Daffa'. 1992. Sumbangan Islam Dalam Bidang Matematik. Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ghazali Darusalam. 2001. Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications.

Haji Dusuki Haji Ahmad. 1983. Ikhtisar Perkembangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail al-Faruqi, Lois Lamya al-Faruqi . 1992. Atlas budaya Islam.Terj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

John L. Esposito. 2004. Sains-Sains Islam. Terj.Jakarta: Inisiasi Press.

Mat Rofa Ismail. 2004. Matematik Merentas Tamadun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S.Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, Aini Faezah Ramlan. 2006. Sains dan ICT: Peranan dan Cabaran Menurut Perspektif Islam. Shah Alam: UPENA UITM.

Sutan Takdir Alisjahbana, J.L. Berggren, Sir Muhammad Ibal, A.I. Sabra . 2001. Sumbangan Islam terhadap Sains dan Peradaban Dunia. Bandung: Penerbut Nuansa.

www.muslimheritage.com/[1]Haji Dasuki Haji Ahmad, Ikhtisar Perkembangan Islam, Kuala Lumpur: BBP, 1983, hlm.257

[2]Ibid, hlm. 304.

[3]Ismail Al-Faruqi, Lois Lamya Al-Faruqi (terj), Atlas Budaya Islam, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, hlm.139-140.

[4]Haji Dasuki Haji Ahmad, 1983, hlm.271

[5]ibid,hlm.273

[6]Ibid,hlm.275

[7]Ibid,hlm.279

[8]Ibid,hlm.280

[9]Ibid,hlm.281

[10]Ibid,hlm.282

[11]Ibid,hlm.286

[12]S.Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, Aini Faezah Ramlan, Sains dan ICT: Peranan dan Cabaran Menurut Perspektif Islam, Selangor: UPENA, 2006, hlm.7.

[13]Mat Rofa Ismail, Matematik Merentas Tamdun, Kuala Lumpur: DBP, 2004, hlm.2

[14]Ab. Alim Abdul Rahim, Syed Idrus Syed Mohammad, Tamadun Islam, Kuala Lumpur: Fajar Bakti sdn. Bhd, 1995, hlm.169

[15]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), , Sumbangan Islam Dalam Bidang Matematik, Kuala Lumpur:DBP, 1992, hlm.27

[16]Abdul Latif Samian, Sejarah Matematik, Kuala Lumpur:DBP, 1992, hlm.117

[17]Mat Rofa Ismail, 2004, hlm.54

[18]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.32

[19]Ibid, hlm.24.

[20]Ibid, hlm.37

[21]Ibid, hlm.25.

[22]Abdul Latif Samian, 1992, hlm114.

[23]ٍGhazali Darusalam, Sumbangan Sarjana dalam Tamadun Islam, Kuala Lumpur: UtusanPublications & Distributors Sdn Bhd, 2001, hlm.148

[24]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.26

[25]Mat Rofa Ismail, 2004, hlm.81

[26]Ibid, hlm.82

[27]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.149

[28]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.56

[29]Abdul Latif Samian, 1992, hlm.120.

[30] Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.61

[31]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.150.

[32]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.67

[33]Ibid, hlm63

[34]Abdul Latif Samian, 1992, hlm.121-123

[35]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.74

[36]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.151

[37]Ibid, 152

[38]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.73

[39]Ibid, hlm.80

[40]Ibid,hlm.80

[41]Ibid, hlm.76

[42]Ibid, hlm.79

[43]Ibid, hlm.81

[44]Ismail Al-Faruqi, Lois Lamya Al-Faruqi (terj), Atlas Budaya Islam, Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992, hlm.354

[45]Al-Quran, Yunus, 10:5

[46]A.Rahman Omar, Astronomi,Bangi:UKM, 1990, hlm.8

[47]Al-quran, Al-an'am. 6:97

[48]John L. Espositi (terj), Sains-Sains Islam,Jakarta: Inisiasi Press, 2004, hlm.13

[49]S.Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, Aini Faezah Ramlan, 2006, hlm.5.

[50]A.Rahman Omar, 1990, hlm.9

[51]Ibid, hlm.9-10

[52]Ismail Al-Faruqi, Lois Lamya Al-Faruqi (terj), 1992, hlm.354.

[53]S.Salahudin Suyurno, Mohd Yadman Sarwan, Aini Faezah Ramlan, 2006, hlm.5.

[54]John L. Espositi (terj), 2004, hlm.15

[55]Ibid, hlm.16

[56]Ibid, hlm.18

[57]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.63-65.

[58]A.Rahman Omar, 1990, hlm.11

[59]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.140

[60]Ismail Al-Faruqi, Lois Lamya Al-Faruqi (terj), 1992, hlm.355

[61]A.Rahman Omar,1990, hlm.11

[62]Ibid, hlm.12

[63]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.142

[64]Ali Abdullah Al-Daffa'(terj), 1992, hlm.77

[65]Ibid, hlm.68.

[66]ٍGhazali Darusalam, 2001, hlm.143

[67]A.Rahman Omar, 1990, hlm.12

1 comment: